AKTIVITY Domu Seniorov

VITALITA

activiti_01 

left-hodiny 

KRÍZOVÝ PLÁN * 

COVID-19 * 

--------------------------------- 


left-email2

left-info

0905 132 396 


Novinky

Nové rehabilitačné zariadenie

abgrenzung_zum_ergometer

rehabilitačný trenažér

THERA-trainer TIGO 

Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov VITALITA

Je zriadené v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009 (aktuálny cenník Vitalita, n.o.)

V zariadení pre seniorov sa podľa § 35 poskytuje sociálna služba:

a/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 alebo

b/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov

 V SÚČASNOSTI JE DOM SENIOROV PLNE OBSADENÝ!

JE MOŽNÉ SA ZARADIŤ DO PORADOVNÍKA  

 

Zariadenie pre seniorov poskytuje:

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálnu rehabilitáciu
 • Ošetrovateľskú starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie
 • Pranie
 • Žehlenie
 • Údržbu bielizne a šatstva (stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby)
 • V zariadení sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť
 •   

 Podmienky prijatia do zariadenia pre seniorov:

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., platného od 1.1.2009.

Pred podaním žiadosti do zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení Mestského úradu, alebo Obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave (postup pri vybavení žiadosti).


Obec vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu".


Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá osobne, alebo písomne Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v našom zariadení sociálnych služieb, podľa druhu služby, na ktorú má vydané rozhodnutie.


Tlačivá môžete nájsť na našej webovej stránke, alebo priamo si ich vyzdvihnúť na mestskom, alebo obecnom úrade.


Ak budete potrebovať pomoc pri vybavovaní žiadostí, radi Vám  pomôžeme.